Forretningsbetingelser og CLP's brugerinformation

1 Anvendelsesområde

1.1 Disse vilkår og betingelser for "CLP Trading GmbH" (efterfølgende "Sælger") gælder for alle kontrakter, som sælgeren indgår med kunden vedrørende varer og ydelser i online-shoppen. Dermed frasiges betingelser stillet af kunden, medmindre andet er aftalt.

1.2 I henhold til afsnit 1.1 er kunder såvel erhvervsdrivende som forbruger. En forbruger defineres som en enhver person, der indgår en retsmæssig handel til et formål, der hverken kan tilskrives en erhvervsmæssig beskæftigelse eller et selvstændigt erhverv. I modsætning hertil defineres en erhvervsdrivende som en almindelig- eller juridisk person eller et interessentskab, der indgår en retmæssig handel i forbindelse med udøvelsen af en selvstændig faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.

2 Kontraktafslutning

2.1 Fremvisning af produkterne i sælgerens Online-shop tjener det formål, at kunden kan foretage en juridisk bindende ordreafgivelse.

2.2 Kunden kan afgive ordren skriftligt, pr. fax, e-mail eller via Online-shops bestillingsformular.
Ved brug af Online-shops bestillingsformular indgår kunden en juridisk bindende ordre omfattende alle vare i varekurven, efter at have indtastet sine personoplysninger og klikket på "bestil".
Det er muligt at rette de indtastede oplysninger inden ordren afsendes.

2.3 Modtagelsen af ordren vil bekræftes elektronisk i form af en e-mail eller fax umiddelbart efter ordreafgivelsen.
Ordren vil efterfølgende accepteres elektronisk (fax eller e-mail) eller i form af en skriftligt meddelelse (brev) eller ved ordrens levering inden for fem dage.
Sælger forbeholder sig ret til at afvise ordren.

2.4 De af kunden indtastede oplysninger vil blive gemt og tilsendt kunden på den angivne e-mail adresse til bekræftelse og som kontrol af e-mail adressens rigtighed.
Det vil ikke være muligt at hente oplysningerne på sælgers hjemmeside.

2.5 Bestillingsprocessen og kontaktsøgningen foregår via e-mail og automatiseret ordrebehandling.
Kunden skal sikre sig, at den på ordreafgivelsen angivne e-mail-adresse er korrekt, således at sælgers meddelelser kan modtages på e-mail adressen.
I særdeleshed skal kunder, der benytter spamfiltre, sikre sig at dette er sat op, således at sælgers e-mail kan modtages.

3 Brugerens fortrydelsesret

1 Fortrydelsesret

1.1 Som forbruger har De i følge § 13 BGB (tysk ret), en fortrydelsesret på de købte varer i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1.2 Kontrakten kan annulleres pr. brev, fax, e-mail inden for 14 dage uden at der angives en grund,
eller -hvis varen er leveret inden fristens udløb- ved at returnere varen (husk tilstrækkeligt porto).
Fristen regnes fra den dag De har modtaget denne skriftlige bestemmelse, dog ikke før modtagelse af varen (I det tilfælde at ordren bliver leveret over flere omgange, tæller datoen for den første levering af den specifikke vare) og heller ikke før opfyldelse af vores informationspligt i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afsnit 1 og 2 EGBGB, såvel som vores forpligtelser i følge § 312e afsnit 1 sætning 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB.
For at overholde fristen skal annullering af ordren ske rettidigt, enten skriftligt eller ved returnering af varen.

1.3 Annulleringen skal sendes til:
Navn/Firma: CLP Trading GmbH, repræsenteret af selskabets administrerende direktør Matthias Weber og Andreas Menke, der hver er bemyndiget til at repræsentere firmaet.

Adresse: Osterbrooksweg 62, 22.869 Schenefeld, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 40 - 87 00 02-02
Fax nummer: +49 (0) 40 - 87 00 02-33
e-mail-adresse: info@clp.de
SE-nr (Momsregistreringsnummer): DE232600313
Retten i Lemgo, HR B 7540

Fortrydelsesretten er navnlig tiltænkt

-gælder ikke ved fjernsalgsaftaler for levering af varer der er kundespecificeret (dvs. fremstillet eller tilpasset efter brugerens individuelle behov), eller hvis varen på grund af dens beskaffenhed eller fordærvelighed ikke er egnet til returnering eller hvis udløbsdatoen er overskredet.

1.4 Konsekvenser

Annulleres kontrakten, skal gensidige ydelser og fordele (f.eks. renter) godtgøres.
Er det kun muligt for Dem at returnere en varer (delvist eller beskadiget), må De om nødvendigt yde kompensation for værditabet.
Dette gælder dog ikke for varer, hvis kvaliteten af varerne kunne være kontrolleret ved et gennemsyn, som i et almindeligt butikskøb muliggør.
Derudover kan De undgå erstatningskrav hvis De undlader brugen af varen eller anden anvendelse der forringer varen salgsværdi.
Varer, der kan forsendes som pakke, returneres på vores ansvar. Returomkostningerne påhviler kunden, hvis indholdet af leveringen er korrekt, og hvis prisen på varen, der skal returneres, ikke overstiger € 40, eller hvis den aftalte forskudsbetaling eller en anden kontraktligt aftalt ydelses på det tidspunkt der gøres brug af fortrydelsesretten, endnu ikke er betalt. I modsat fald er returneringen gratis. Leveringer som ikke kan sendes som pakke, vil blive afhentet. Refundering af betalinger skal opfyldes i løbet af 30 dage.
For kunden begynder fristen ved afsendelsen af annulleringen eller varen, og for os er det ved modtagelse af denne.

1.5 Generelle oplysninger

Beskadigelse eller brug, der formindsker varens salgsværdi, bør undgås.
Varen bedes venligst returneres inkl. evt. tilbehør, i original emballage og med samtlige emballagekomponenter.
Er De ikke i besiddelse af den originale emballage, bedes De på anden vis sørge for tilstrækkelig beskyttelse af varen mod beskadigelse under forsendelse.
Varen skal være frankeret.

4 Returomkostninger, når De gør brug af fortrydelsesretten

Hvis kunden har fortrydelsesret i henhold til § 312 afsnit 1 Sætning 1 BGB (tysk lov), betaler kunden forsendelsesomkostningerne ved returnering, hvis de leverede varer svarer til de bestilte varer, og hvis prisen på varen der skal returneres ikke overstiger € 40, eller hvis beløbet er højere, men at der på tidspunktet hvor der gøres brug af fortrydelsesretten, endnu ikke har ydet den aftalte delbetaling eller en anden kontraktligt aftalt ydelse.

5 Priser og betalingsbetingelser

5.1 De angivne priser svarer til de endelige priser, hvilket vil sige, at priserne er inklusiv tysk moms. Evt. merpris pga. yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses separat i tilbuddet ved det pågældende produkt.
I enkelte tilfælde kan der opstå yderligere omkostninger, såsom afgifter eller skat (f.eks. told), ved leveringer over grænsen.

5.2 For leverancer inden for Tyskland grænser tilbydes følgende betalingsmuligheder, forudsat at der i den pågældende produktbeskrivelse ikke er oplyst andre bestemmelse.

1. Forudbetaling med

-Overførsel
-PayPal
-Kreditkort

2. Kontant ved levering

5.3 Bliver der ved det pågældende produkt tilbudt en forsendelse til udlandet, er der mulighed for at betale på følgende måde, hvis der i tilbuddet ikke er nævnt andre bestemmelser.

1. Forudbetaling med

-Overførsel
-PayPal
-Kreditkort

2. Kontant ved levering

5.4 Hvis der er aftalt forudbetaling, skal betalingen afvikles umiddelbart efter at kontrakten er indgået.

5.5 Ved selvafhentning, vil kunden blive underrettet pr. e-mail så snart de bestilte varer kan afhentes.
Efter modtagelsen af e-mailen, kan køberen afhente varen efter aftale med sælgeren.
I dette tilfælde beregnes der ikke forsendelsesomkostninger, men et udlægningsgebyr.

5.6 Kunden er kun berettiget til at modregne, hvis modkravet er ubestrideligt retsgyldigt eller efter sælgerens forudgående accept.

5.7 Kunden kan kun tilbageholde betaling hhv. varer, i det omfang, at det handler om fordringer fra samme kontrakt.

6 Leverings- og forsendelsesbetingelser

6.1 Leveringerne vil foregå regelmæssigt til den af kunden angivne leveringsadresse.
Ved gennemførslen af ordren er den adresse gældende, som blev opgivet ved ordreafgivelsen i onlineshoppen.
Tilsvarende gælder det ved valg af betalingsmåden PayPal. Allerede gemte leveringsadresser på Paypal registrerede kunder vil ikke blive anvendt.
Er der ikke angivet en separat levering adresse, vil faktureringsadressen blive betragtet som leveringsadresse.

6.2 Kan varen ikke leveres til kunden, vil den blive sendt retur til sælger. Omkostningerne ved returnering af varen til sælger, påhviler kunden.
Undtagelse herfor er, hvis kunden er uden skyld i den forgæves levering, eller hvis han tager brug af fortrydelsesretten ved at undlade at modtage forsendelsen.

6.3 Kunden eller en anden autoriseret person bærer ansvaret ved force majeure, efter leveringen af varen har fundet sted.
Er kunden erhvervsdrivende (dvs. at ordren er af erhvervsmæssig art; § 14 BGB) og handler det om et forsendelseskøb, påhviler ansvaret ved force majeure den fragtmand, som har forestået forsendelsen, fra udleveringen på forretningsstedet.

6.4 For erhvervsdrivende gælder alle aftalte leveringstider, forudsat at sælger selv får leveret korrekt og rettidigt i de tilfælde hvor sælgeren har indgået et konkret dækningskøb og forsinkelsen ikke kan tillægges ham.

7 Ejendomsforbehold

7.1 Varen forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

8. Erstatningsansvar ved mangler.

8.1 Hvis varen er mangelfuld, gælder de juridisk fastsatte bestemmelser (tysk ret). Ved afvigelser herfra gælder følgende:

8.2 For erhvervsdrivende:

Kan der ikke kræves erstatning for uvæsentlige mangler.
Har sælger ret til at tilbyde afhjælpning.
Gælder 1 års forældelsesfrist fra risikoovergang ved tilfælde af mangler ved køb af nye varer.
Kan der ikke rettes krav for mangler, hvis varen brugt.
Vil den oprindelige forældelsesfrist være gældende i tilfælde af en om levering.

8.3 Ved almindelig brugerkøb er forældelsesfristen i mangeltilfælde:

2 år på nye varer fra det tidspunkt køber erhverver varen.
1 år på brugte varer, fra det tidspunkt køber erhverver varen.

8.4 For erhvervsdrivende forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for reklamationskrav i henhold til § 478 BGB uændret. Det samme gælder overfor erhvervsdrivende og almindelige bruger i tilfælde af en forsætlig pligtforsømmelse og svigagtig fortielse af en defekt.

8.5 For erhvervsdrivende og almindelige brugere vedrører de ovenstående erstatningsansvars begrænsninger i punkt 7.1 og 7.2 ikke godtgørelse af omkostninger og erstatningskrav for skader i de tilfælde, hvor køberen kan gøre brug af lovgivningens bestemmelser for mangeltilfælde. For disse krav gælder nr.

8.6 Hvis kunden er forretningsdrivende i henhold til § 1 HGB (tysk ret) underlægges han den handelsretslige undersøgelses- og indsigelsespligt i henhold til § 377 HGB. Undlader kunden at gøre brug af denne, anses varen for at være godkendt.

8.7 Er kunden almindelig bruger og modtages der varer med åbenlyse skader opstået som følge af transporten, bedes dette venligst reklameres til postvæsnets udlevering og samtidigt underrette sælger herom. Hvis kunden ikke efterkommer dette, vil det ikke påvirke retten til at påberåbe sig manglen.

8.8 Er der ydet udbedring i form af en erstatningslevering, er kunden forpligtet til at returnere de først leverede varer indenfor en frist på 30 dage. Returneringsomkostningerne betales af sælgeren. Returneringen af den defekte vare skal ske i overensstemmelse med lovgivningens krav.

8.9 Det er udelukket, at sælgeren afsiger sig ansvaret for mangler på varen.

9 Erstatningsansvar

9.1 Sælgeren hæfter ud fra ethvert juridisk grundlag i tilfælde af beskadigelse af liv, legeme eller helbred, ligesom ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved svig og garantiløfter, og hvis ansvaret er baseret på ufravigelige lovbestemmelser, såsom produktansvarsloven (tysk ret).

9.2 Desuden hæfter sælgeren uanset af hvilket retsgrundlag for følgende:

9.2.1. Har sælgeren i uagtsomhed overtrådt en væsentlig kontraktlig forpligtelse (Cardinal forpligtelse), er erstatningspligten på genstande begrænset til at dække den forudsigelige, typisk forekommende gennemsnits skade.
Væsentlige kontraktlige forpligtelser svarer til de forpligtelser, som kontrakten med dens indhold pålægger sælgeren for at opnå kontraktens mål og som forudsætning for den korrekte gennemførelse heraf, og hvis overholdelse kunden kan stole på.
9.2.2 I det tilfælde at sælgeren har misligholdt en uvæsentlig del af kontrakten, er erstatningspligten begrænset til kontraktens værdi.

10 Information om Kundedatabehandling

10.1 Udbyderen foretager registreringer af kundedata som en del af kontraktbehandlingen.
Databehandling sker via service udbyder „Afterbuy" (VIA Online GmbH i Krefeld).
Personlige data vil udelukket blive videregivet til „Afterbuy" med henblik på behandling af kundens online-ordrer.
Detaljer om databeskyttelse hos Afterbuy og selve redegørelsen for VIA GmbHs databeskyttelse kan findes på linket: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm
De personlige oplysninger, vil i det omfang at det er nødvendigt for leveringen af varen, blive videregivet til den ansvarlige transportvirksomhed.
Uden kundens samtykke, vil kundedata kun blive sammenkørt og brugt i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af kontrakten og til brug og afregningen af teletjenester.
Efter kontraktens afvikling og efter at det fulde beløb er betalt, vil kundens data blive gemt af hensyn til skatte- og handelsretslige bestemmelser vedrørende opbevaringsperioder. Efter opbevaringsfristen vil oplysningerne blive slettet, såfremt kunden ikke har givet samtykke til yderligere brug af sine data.

10.2 Uden kundens samtykke vil kundens data ikke blive brugt til reklameformål, markedsundersøgelser eller meningsmålinger.

10.3 Kunden har til hver tid ret til at se, ændre og slette de om ham registrerede oplysninger. Kontakt venligst info@clp.de eller send os Deres anmodning pr. post eller fax.

10.4 Cookies
I shoppen gemmes oplysningerne om indholdet af Deres indkøbskurv i en cookie, som kan tages i brug under Deres næste besøg. Når De kontakter os eller når De afgiver en ordre, benytter vi Deres data. Er De allerede kunde behøver De blot logge Dem ind med Deres e-mail-adresse eller med Deres personlige adgangskode.
Cookies sparer Dem for at udfylde formularer. I Deres browserprogram kan De administrerer Deres cookies eller slå dem fra og evt. slette dem.
Dette er muligt med Internet Explorer 6.x:
Ekstras>Internetoptioner>Databeskyttelse>udvidet>slet Automatisk Cookiehåndtering >efterfølgende ("Anmodning om indlæsning")>OK>OK

11 Information om batterihåndtering

11.1 Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men kan afleveres på genbrugspladsen eller i butikken.
Afleveringen på de lokale indsamlingssteder er gratis. Batterier som kunden har købt fra sælger, kan efter brug tilstrækkeligt frankeret returneres til sælgeren.

11.2 Batterier der indeholder giftige stoffer er mærket med symbolet "skraldespand med et kryds over". Under skraldespands-symbolet er de kemiske betegnelser af de forurenende stoffer angivet – for eksempel "Cd" for cadmium. "Pb" for bly, "Hg" for kviksølv.

11.3 Kunden har også mulighed for at læse oplysningerne i de medfølgende papirer eller i brugsanvisningen.

12 Lovvalg

12.1 For parterne gælder de retsforhold, der er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gælder også for lovgivning om international salg af portable varer.
Ved almindelige kundekøb gælder det kun i det omfang, at hjemstedets lov ikke fraviges til skade for den almindelige kunde. Dvs. den almindelige kunde kan påberåbe sig de ufravigelige bestemmelser i lovgivningen herom i den stat, hvor den almindelige kunde har sit sædvanlige opholdssted.

12.2 Hvis kunden er forretningsdrivende, juridisk person i offentlig ret eller i en offentligretslig særfond, vil eventuelle tvister mellem sælger og kunde afgøres af retsmyndigheden, hvor sælger har forretningssted. Det samme gælder, hvor kunden ikke har tilknytning til en domstol i Tyskland eller i et andet EU-land, eller hvis kundens bosted eller opholdssted er ubekendt ved sagsanlægget.
Retten til at henvende sig til domstolen i en anden jurisdiktion påvirkes ikke.

12.3 De angivne mål i produktbeskrivelsen er ca. mål

12.4 Kontrakten indgås på tysk.